top of page

Partnerji

V projektu Sophie sodeluje 8 partnerjev iz 4 držav: Španija, Grčija, Italija in Slovenija.

Španija - koordinator projekta

La Xixa

Logo captura la xixa .png

La Xixa je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2010, usmerjena v raziskovanje, razvoj in širjenje gledaliških orodij in ljudskega izobraževanja kot sredstev za družbeno preobrazbo. La Xixa izvaja delavnice za različne skupine, usposabljanje trenerjev in umetniške akcije na lokalni in mednarodni ravni v okviru petih glavnih osi:

- sožitje in aktivno državljanstvo,
- medkulturnost, rasizem, ksenofobija in socialno vključevanje,
- izobraževanje, osip v šolah, preprečevanje tveganega vedenja med mladimi,
- spol, politike enakosti in spolna raznolikost,
- dediščina, trajnost in boj proti podnebnim spremembam.

Poslanstvo gledališča La Xixa Teatre je olajšati ustvarjanje prostorov za opolnomočenje s pomočjo participativnih metodologij, umetniškega posredovanja, procesno usmerjene psihologije in gledališča zatiranih ter tako ustvarjati procese individualne in kolektivne preobrazbe.

Španija

Escola l'Esperança

8.png

Šola Escola l'Esperança, ustanovljena leta 1965, se nahaja v gospodarsko in socialno prizadetem barcelonskem okrožju. Učimo učence, stare od treh do 18 let, med katerimi je veliko takih, ki so šoloobvezni. Naša šola si prizadeva spodbujati popoln razvoj osebnosti učencev, torej izvajati celostno izobraževanje. Odprti smo za vse učence, ki se želijo izobraževati na naši šoli. Delujemo kot skupnost, v kateri je vsakdo sprejet, vsakdo ima glas ter možnost aktivnega sodelovanja in udejstvovanja. Naša izobraževalna skupnost je rezultat harmoničnega povezovanja vseh ravni, ki sodelujejo v šoli: lastništva, učiteljev, učencev, staršev učencev ter osebja uprave in služb.

Grčija

Symplexis

5.png

Symplexis je grška neprofitna organizacija, ki si prizadeva zagotoviti enake možnosti za vse z dejavnostmi in ukrepi, ki krepijo spretnosti, opolnomočijo ter spodbujajo dejavno sodelovanje in udeležbo, pri čemer se osredotoča na najbolj ranljive skupine prebivalstva in zlasti na tiste z manj priložnostmi. Dejavnosti Symplexis temeljijo na pristopih in ukrepih, ki jih vodijo uporabniki, v okviru štirih glavnih strokovnih področij, in sicer:

● socialno in gospodarsko vključevanje tistih, ki so najbolj potrebni pomoči – to vključuje različne dejavnosti za zmanjšanje revščine, preprečevanje marginalizacije in spodbujanje trajnostnega vključevanja prikrajšanih skupin, zlasti s poudarkom na državljanih tretjih držav,
● varstvo in spodbujanje človekovih pravic z dejavnostmi in intervencijami, ki obravnavajo potrebe številnih diskriminiranih skupin prebivalstva, kot so ženske, otroci in starejši, žrtve nasilja in trgovine z ljudmi, skupnost LGBTQI, Romi in mladoletniki brez spremstva, migranti ter prosilci za azil/begunci,
● izpopolnjevanje, krepitev zmogljivosti in opolnomočenje ranljivih skupin s ciljem spodbujanja enakega dostopa do formalnega in neformalnega izobraževanja za vse ter spodbujanja vseživljenjskega učenja, s poudarkom na posameznikih z nizkimi kvalifikacijami, ki se soočajo s težavami na trgu dela,
● spodbujanje razvoja otrok in mladih z ukrepi in projekti, namenjenimi zmanjševanju revščine mladih, spodbujanju zaščite otrok ter spodbujanju socialne vključenosti in razvoja.

Grčija

Interorthodox Centre of the Church of Greece

4.png

Medpravoslavni center grške cerkve je izobraževalna organizacija in kongresni center grške pravoslavne cerkve. Od leta 2009 pod okriljem ministrstva za nacionalno izobraževanje in verske zadeve. Center organizira izobraževalne seminarje in programe za učitelje vseh razredov, da bi zagotovili nove in inovativne pedagoške metode in orodja ter spodbujali medverski in medkulturni dialog ter socialno kohezijo. Center sodeluje z mednarodnimi organizacijami in institucijami ter sodeluje pri izvajanju mednarodnih in evropskih projektov, povezanih z inovacijami, šolo in socialno vključenostjo. Drugi glavni cilj Centra je omogočanje dialoga in odnosov med krščanskimi cerkvami po vsem svetu.

Italija

CESIE

CercleRecurso 1COLORS.png

CESIE je neprofitna in nevladna organizacija s sedežem v Palermu (Italija), ki je bila ustanovljena leta 2001 po zgledu dela in teorij sociologa, aktivista in pedagoga Danila Dolcija (1924-1997). Naše poslanstvo je spodbujanje inovacij, sodelovanja in rasti na področju izobraževanja. CESIE je sestavljen iz šestih glavnih enot:

● visokošolsko izobraževanje in raziskave: spodbujanje napredka, trajnostnih in odgovornih raziskav ter inovacij v visokošolskih in raziskovalnih sistemih;
● pravice in pravičnost: spodbujanje enakosti, varstvo pravic ljudi, preprečevanje nasilja in diskriminacije ter razvijanje odzivov nanju;
● odrasli: nadgradnja vseživljenjskega učenja v izobraževanju odraslih, spodbujanje inovativnih praks in razvijanje ključnih kompetenc za odrasle;
● migracije: razvoj učinkovitih in vključujočih pristopov za prosilce za azil, begunce in migrante;
● šola: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti šolskega izobraževanja;
● mladi: krepitev aktivnega državljanstva, usposabljanja, izobraževanja in mobilnosti mladih.

V CESIE je zaposlenih 70 oseb z različnimi kvalifikacijami, spretnostmi, poklicnimi profili in izvorom, združujejo pa jih skupni ideali, ki vodijo naše dejavnosti. CESIE se zanaša tudi na več kot 150 zunanjih strokovnjakov, ki sodelujejo pri določenih dejavnostih in projektih. Enako pomemben je prispevek več deset pripravnikov ter evropskih in mednarodnih prostovoljcev, ki se vsako leto udeležijo pripravništva v naši organizaciji.

Italija

Istituto Comprensivo Statale Cassarà-Guida

CercleRecurso 2COLORS.png

Naša ustanova s sedežem v Partinicu (Palermo) je splošna šola, ki jo obiskuje približno 900 učencev, starih od 3 do 14 let. Nahaja se v mestu s 30.000 prebivalci. V njej dela 120 učiteljev in 22 članov nepedagoškega osebja. Učenci prihajajo iz različnih socialno-ekonomskih in kulturnih okolij, vključno z begunci in osebami s posebnimi potrebami. Naš učni načrt je osredotočen na učenca, in si prizadeva za izobraževanje, v katerem vsak učenec šteje. Naše vsakodnevno delo temelji na spodbujanju vključevanja, strpnosti in spoštovanja pravil sobivanja, kjer je vsakdo ustrezno obravnavan. Rast šole kot skupnosti temelji na tem, da se vsakdo dobro počuti in je lahko njen aktiven član z vodilno vlogo v svojem učnem procesu. Naši učitelji se redno usposabljajo in uvajajo nove učnih metode, ki uporabljajo inkluzivne strategije, za uspeh učencev na različnih področjih.

Slovenija

INTER-KULTURO

7.png

Inter-kulturo je podjetje, ki deluje na področju izobraževanja in kulture. Cilj organizacije je zagotavljanje brezplačnih in odprtih učnih virov, predvsem na področju medkulturnega učenja, jezikovnega izobraževanja in medijske vzgoje. IK je sodeloval pri razvoju več velikih izobraževalnih platform za spletno učenje, razvitih v okviru več projektov, ki jih financira EU, kot so deutsch.info, lingvo.info, eduskills+, polski.info itd. Inter-kulturo s svojim delom spodbuja medkulturno razumevanje in spoštovanje, ustvarjalno, kritično in odgovorno uporabo medijev vseh državljanov ter spodbuja vključevanje marginaliziranih skupin. IK tesno sodeluje z umetniki ter v številne svoje dejavnosti vključuje literaturo in umetnost, saj ponujata pomembne spodbude za razmišljanje in priložnosti za učenje na interesnih področjih.

Slovenija

OS RUDOLFA MAISTRA SENTILJ

4.png

Naša osnovna šola se nahaja na severovzhodu Slovenije v majhnem kraju Šentilj, ki je od drugega največjega slovenskega mesta Maribor oddaljen približno 15 kilometrov. Našo šolo obiskuje skoraj 400 učencev, starih od 6 do 15 let. Del naše šole sta tudi dve enoti vrtca (otroci, stari od 1 do 6 let). V naši organizaciji je zaposlenih skoraj 100 ljudi.

Šolski sistem v Sloveniji ne vključuje IKT kot obveznega predmeta na osnovni stopnji. Učenci se lahko IKT učijo le kot izbirni predmet v zadnjih treh letih osnovnošolskega izobraževanja (12-15 let), vendar se za to možnost vsako leto odloči le nekaj učencev. Nedavne izkušnje z učenjem na daljavo so pokazale večje pomanjkanje znanja na tem področju, kot je bilo pričakovano. Zato želimo učence naučiti, kako pravilno razvijati in odzivno uporabljati ta znanja v lastno korist in korist družbe.

bottom of page